Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden By Quintt

 

Identiteit ondernemer

By Quintt

KVK nummer: 84649305

BTW nummer : NL003994601b65

E-mailadres: Info@byquintt.nl

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die ByQuintt hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die ByQuintt hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan ByQuintt te allen tijde wijzigen. 
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die ByQuintt niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. 
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

Herroepingsrecht 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 10 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
 • Het product niet is gebruikt
 • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (Oorbellen)
 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
 1. De bedenktijd van 10 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • Op de dag nadat de consument het product ontvangen heeft

Vergoeding van bezorgkosten  

 1. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van ByQuintt 
 2. De kosten van retouren zijn voor eigen rekening en op eigen risico

 

 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. 
 2. Indien ByQuintt een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft ByQuintt het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij ByQuintt, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

Levertijd 

 1. De door ByQuintt opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van ByQuintt.

 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan ByQuintt niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Garantie

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. 
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

  Wijziging algemene voorwaarden

 1. ByQuintt is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal ByQuintt zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.